Geen bezorgkosten
0

U heeft geen producten in uw winkelwagen.

Gepersonaliseerde broodjes
Geen bezorgkosten
Groot assortiment

Product was successfully added to your shopping cart.

Algemene Voorwaarden De Luncherij

Bedrijfsgegevens

Vestigingsadres:
Vliedbergweg 8-A
5251RP Vlijmen

BTW Nummer:  NL864251312B01
KVK Nummer:   87266776

Algemene voorwaarden

De Luncherij stelt voorop dat zij zich altijd zal inspannen om haar hoogwaardige kwaliteit van dienstverlening te bieden en dat zij zich tot het uiterste zal inspannen voor de tevredenheid van haar klanten. 

Om toegang te krijgen tot de aangeboden diensten dient men zich eerst te registreren. Bij registratie wordt er vanuit gegaan dat u kennis heeft genomen van onze algemene voorwaarden. Bij levering van diensten waarbij u geen gebruik maakt van de online bestelmogelijkheid wordt u eveneens geacht kennis te nemen van de algemene voorwaarden daar deze onderdeel zijn van de door ons opgestelde offerte.

De Algemene voorwaarden zijn te alle tijde te vinden op onze website: www.deluncherij.nl. 

Geldigheid van deze voorwaarden

Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan degene die aan De Luncherij opdracht geeft tot verhuur, het verlenen van diensten en/of het leveren van goederen.

De opdracht van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de Voorwaarden.

Van deze Voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Op overeenkomsten aangegaan door De Luncherij zijn nimmer algemene bepalingen of inkoopvoorwaarden van opdrachtgever van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen.

 

Aanbiedingen en overeenkomsten

Alle aanbiedingen van De Luncherij zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is vermeld.

Uitsluitend na schriftelijke bevestiging (waaronder begrepen per email) door of op bevoegde wijze namens De Luncherij van een opdracht, dan wel zodra De Luncherij is begonnen met de uitvoering van de aan hem verleende opdracht, is een overeenkomst tot stand gekomen.

 

Overmacht

De Luncherij kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet naleven van een of meer bepalingen van de overeenkomst indien deze niet-naleving te wijten is aan overmacht of aan een gebeurtenis die redelijkerwijze aan de controle van De Luncherij ontsnapt.

 

Onder overmacht wordt ten deze in ieder geval verstaan: oorlog, burgeroorlog, oproer, oorlogsgevaar, stakingen, blokkade, bedrijfsstoornis, materiaal tekorten, niet goed functioneren van apparatuur, transport problemen, niet te voorziene files door bv omgevallen vrachtauto's, bermbranden, brand, ingrijpende temperatuurschommelingen, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, export- of importverboden, weigering import- en exportvergunningen te verstrekken, verbeurdverklaring of andere overheidsmaatregel en tekortschieten van toeleveranciers van De Luncherij.

De Gebruikersgegevens die door de gebruiker naar De Luncherij gestuurd worden, kunnen door De Luncherij aangewend worden met het oog op de directe marketing geïnitieerd door De Luncherij, en om het publiek profiel van de gebruiker op te stellen. De Gebruiker kan zich verzetten tegen het aanwenden van zijn gebruikersgegevens met het oog op de directe marketing door dit per email te sturen naar info@deluncherij.nl.

 

Ontbinding

Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig, voldoet aan enige verplichting uit deze of enige andere de met De Luncherij gesloten overeenkomst, alsmede in geval van (aanvraag tot) faillissement of surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van opdrachtgever, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft De Luncherij het recht zonder enige ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze te ontbinden, zulks ter keuze van De Luncherij, zonder dat De Luncherij tot enige schadevergoeding gehouden is, onverminderd de haar verder toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering welke De Luncherij ten laste van de opdrachtgever heeft of krijgt, dadelijk en volledig opeisbaar.


 

Schadevergoeding

De gebruiker verbindt zich ertoe aan De Luncherij, en in voorkomend geval, de filialen, partners, medewerkers en patron-cuisiniers een schadevergoeding te verlenen in geval van klacht of rechtsgeding dat door welke derde ook ingesteld wordt naar aanleiding van een gebrek dat verband houdt met het onwettig of bedrieglijk gebruik van de website, de gebruikersgegevens, of met elke andere inbreuk op de Algemene Voorwaarden of op de rechten van derden. In geval van opzegging naar aanleiding van een foutieve niet-naleving, is de gebruiker van rechtswege een bedrag verschuldigd, voor schade en forfaitaire interesten, dat gelijk is aan vijftien percent van het nog verschuldigde bedrag, onverminderd de gerechtelijke interesten en de eventueel verschuldigde procedurekosten en -schadevergoedingen. 

Wijziging van de algemene voorwaarden

De Luncherij kan op elk ogenblik de Algemene Voorwaarden wijzigen, onder meer om een wettelijke bepaling na te leven. De gebruiker zal via de De Luncherij nieuwsbrief of op andere geschikte wijze van de ingetreden wijzigingen op de hoogte gebracht worden. De gebruiker verbindt zich ertoe van de wijzigingen kennis te nemen zodra deze wijzigingen aan hem medegedeeld worden. Elk gebruik van de website na de kennisgeving van een dergelijke wijziging laat de kennisname van de gewijzigde Algemene Voorwaarden veronderstellen. De Luncherij behoudt zich het recht voor de configuratie en de inhoud van de website op elk ogenblik te wijzigen. Voor zover mogelijk dient elke belangrijke wijziging aan de gebruiker te worden medegedeeld.

 

Degelijk gebruik van de site door de gebruiker

De gebruiker mag de toegestuurde gegevens noch manipuleren noch gebruiken voor de creatie van publicaties en/of diensten die op enigerlei kunnen concurreren of interfereren met de marktplaats publicaties en/of diensten die reeds worden geleverd of die in de toekomst zullen worden geleverd door De Luncherij De toegestuurde gegevens mogen enkel aangewend worden voor persoonlijk gebruik. Zij mogen in geen geval worden verkocht of overgedragen aan een derde partij. De gebruiker verbindt zich ertoe zich te houden aan de wettelijke en contractuele bepalingen die op de website van toepassing zijn en stemt ermee in niet te interfereren in het gebruik van andere gebruikers, al dan niet concurrenten. De gebruiker is de enige verantwoordelijke voor de informatie die hij mededeelt bij de bestellingen en de informatieaanvragen die op de website opgenomen zijn. De gebruiker verbindt zich ertoe de website niet te gebruiken voor onwettelijke doeleinden of doeleinden die onverenigbaar zijn met de doelstelling van de website. De gebruiker verbindt zich ertoe de op de website ingestelde beschermingstechnieken en de toegangscodes niet te doorbreken, te kopiëren, te verspreiden of te gebruiken of te trachten ze te doorbreken, te kopiëren, te verspreiden of te gebruiken (zoals "reverse engineering"). De gebruiker verbindt zich eveneens ertoe de toegang tot en het gebruik van de met de website verbonden computerinfrastructuur niet te verstoren, op welke manier ook. 

Gebruik van de site en de verplichtingen van De Luncherij

Zodra de inschrijving van de gebruiker door De Luncherij aanvaard is, heeft de gebruiker toegang tot de website. De Luncherij zorgt ervoor alles in het werk te stellen om te voorzien in een toegang tot de website 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Gezien de aan internet eigen technische kenmerken, kan De Luncherij evenwel noch onderbreking van de toegang tot de website wegens onderhoud, noch een vertraging in de overdracht van de informatie, noch een defect aan zijn server uitsluiten. In geval van defect of onderbreking zal De Luncherij alles in het werk stellen om dit zo snel mogelijk te verhelpen. Het recht op toegang tot de website omvat voor de afnemer het recht om alle diensten te gebruiken die erop worden aangeboden.

 

Prijzen

Indien na de totstandkoming van de overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van aflevering de prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen, onderdelen, lonen of andere kostprijsbepalende factoren niet voorzienbare wijziging hebben ondergaan, is De Luncherij gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen.

Prijsverhogingen, voortvloeiende uit aanvullingen en wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en andere overheidsheffingen.


 

Annuleringen

Opdrachtgever is gerechtigd de opdracht schriftelijk/telefonisch te annuleren tot en met uiterlijk de derde werkdag (maandag-vrijdag vóór 17.00 uur) voorafgaand aan de dag waarop de opdracht zou moeten worden uitgevoerd, tenzij anders is overeengekomen. In het geval van annulering nadien is opdrachtgever gehouden aan De Luncherij alle met het oog op de uitvoering van deze order gemaakte kosten (van voorbereiding, opslag, provisie e.d) te vergoeden, onverlet het recht van De Luncherij op vergoeding van winstderving en overige schade:

 • Annuleringen vanaf twee werkdagen van tevoren: 30% annuleringskosten
 • Annuleringen waarbij opdracht reeds geproduceerd is (op dezelfde werkdag): 50% annuleringskosten
 •  

  Termijn van levering

  Hoewel De Luncherij zich tot het uiterste inspant om afgesproken leveringstermijnen na te komen, zijn deze nooit aan te merken als fatale termijn. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de veronderstelling dat er geen beletselen zijn voor De Luncherij de goederen en/of diensten te leveren. Overschrijding van de levertijd kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

   

  Reclamering

  Opdrachtgever is verplicht eventuele reclamering en/of klachten zo spoedig mogelijk bij of na uitvoering van de opdracht aan De Luncherij te melden, doch uiterlijk binnen 1 dag na kennisneming van de reden van de reclamering of klacht, op straffe van verval van aanspraak ter zake. Indien de reclamering naar het oordeel van De Luncherij juist is, zal zij te harer keuze hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de helft van factuurwaarde van de geleverde diensten en/of goederen, hetzij de goederen of diensten vervangen. De Luncherij is niet tot verdere schadevergoeding verplicht.

  Reclamering geven de opdrachtgever geen recht tot verrekening of opschorting.

  Betalingen

  De opdrachtgever heeft nimmer een retentierecht tegenover De Luncherij.

  De Luncherij is gerechtigd bij het uitvoeren van een opdracht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen of betaling van een borgsom.

  Opdrachtgever is gehouden facturen van De Luncherij te voldoen binnen de op de factuur vermelde termijn en bij gebreke van een dergelijke vermelding: binnen 30 dagen. Indien de opdrachtgever niet binnen bedoelde termijn betaalt, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

   

  Verplichtingen van een huurder/ lener

  De huurder is verplicht het gehuurde overeenkomstig de aard en het doel daarvan en conform de gebruiksaanwijzing en/of aanwijzingen van personeel van De Luncherij.

  De klant aanvaardt alle risicos die voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde en verklaart alle redelijke veiligheidsmaatregelen te treffen en te beschikken over, mede gelet op het gebruik van het gehuurde, normaal gebruikelijke verzekeringen.

   

  Aansprakelijkheid

  De Luncherij is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat bij of in verband met de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever, voor zover deze schade het directe of indirecte gevolg is van:

  - overmacht, zoals hierna nader is omschreven;

  - daden of nalatigheden van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege opdrachtgever te werk zijn gesteld;

  - ondeugdelijkheid van materialen of constructiefouten in het gehuurde en/of geleverde;

  - handelingen of nalatigheid van De Luncherij, haar personeel of andere bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen, behoudens opzet of grove schuld.

  De Luncherij is nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, zoals bedrijfsschade, stagnatieschade, omzet- of winstderving, verlies van data, e.d.

  De Luncherij is in alle gevallen slechts aansprakelijk tot het bedrag dat in het betreffende geval door haar aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd.

  De Luncherij is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, diefstal of verlies aan goederen van opdrachtgever of derden, die De Luncherij onder zich heeft.

   

  UItbesteding werk aan derden

  De Luncherij is gerechtigd de haar opgedragen werkzaamheden en/of diensten te laten uitvoeren door derden. De opdrachtgever gaat akkoord met overdracht door De Luncherij aan een derde van alle rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit de door De Luncherij met opdrachtgever gesloten overeenkomsten.

   

  Diensten op locatie

  In geval De Luncherij diensten verricht op of in aan opdrachtgever toebehorende locaties, stelt opdrachtgever – voor zover dit voor de uitvoering van de diensten nodig is - ter beschikking de ruimte, inrichting, apparatuur, vaste en losse inventaris, energie, water, riolering, telecommunicatie- en kopiëervoorzieningen en gebruik van postfaciliteiten. Tevens stelt opdrachtgever aan opdrachtnemer om niet ter beschikking het gebruik van de arbo technische zaken waaronder Bedrijfshulpverlening- en EHBO voorzieningen.

   

  Geschillen en toepasselijk recht

  Op deze voorwaarden, alsmede op aanbiedingen en overeenkomsten, waarop zij geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is uitsluitend nederlands recht van toepassing. Bij eventuele geschillen zal De Luncherij en opdrachtgever met elkaar in overleg treden en trachten een minnelijke regeling te bereiken.